Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

                                        

Slovenská rektorská konferencia (SRK) - je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike. Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Spolupráca SRK a ADS fungovala zhruba od roku 2012, ale oficiálne kontúry nabrala podpisom Memoranda o spolupráci v roku 2013. Memorandum podpísal za SRK prezident prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a predsedníčka ADS PhDr. Veronika Trstianska, PhD. na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Viac na: www.srk.sk

                                                 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) - je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu so Slovenskou rektorskou konferenciou a Radou vysokých škôl patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. ADS a ŠRVŠ svoju niekoľkoročnú spoluprácu spečatili podpisom Memoranda o spolupráci v roku 2013. Počas Valného zhromaždenia ŠRVŠ v Jasnej tak učinila predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Katarína Stoláriková a predsedníčka ADS PhDr. Veronika Trstianska, PhD. Viac na: www.srvs.sk

           

Fond na podporu vzdelávania (FnPV) - bol zriadený zákonom ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom podľa § 10  a pedagógom podľa § 14 zákona 396/2012 Z.z. Vznikol ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. S FnPV spolupracuje ADS zhruba od roku 2012. V 2013 sme boli prizvaní k rokovaniu o úprave zákona o FnPV, resp. o úprave možností poskytovania pôžičiek. Veľkým krokom pre nás i Vás bol fakt, že od akademického roka 2013/2014 môžu aj študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia žiadať o pôžičku vo FnPV. Memorandum o spolupráci podpísali koncom roku 2015 riaditeľ FnPV PhDr. Pavol Kučmaš a predsedníčka ADS PhDr. Veronika Trstianska, PhD. Viac na: www.fnpv.sk

 

The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) - je celoeurópska asociácia doktorandov a mladých vedcov so sídlom v Bruseli. Členmi EURODOC sú národné organizácie zastrešujúce doktorandov, postdoktorandov a mladých vedcov. ADS je súčasťou EURODOC-u od roku 2003 a má v nej svojich stálych delegátov. Cieľom organizácie je:

- poskytnúť oficiálny priestor pre spoluprácu pre všetky organizácie;

- reprezentovať a hájiť záujmy všetkých európskych doktorandov, postdoktorandov a mladých vedcov na európskej úrovni;

- podieľať sa na zlepšení statusu doktorandov, postdoktorandov, mladých vedcov.   

 

Viac na: www.eurodoc.net